ഏഴ് നോട്ടുകളുടെ വില വെറും 66500000 രൂപ…

ഏഴ് നോട്ടുകളുടെ വില വെറും 66500000 രൂപ…


#zanzibar #rarebanknote #coincollection #ccompany #sibimullanikadu #akhna #coins #numismatics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *