இன்சுலின் செடி தெரியுமா? | Benefit of Diabetics – Insulin Plant | Tamil | Master Mano|V259 #Shorts

இன்சுலின் செடி தெரியுமா? | Benefit Of Diabetics – Insulin Plant | Tamil | Master Mano|v259 #shorts


YouTube Channel Name: Master Mano | MM || Tamil
Hello Friends 🙂 Welcome to the ‘‘Master Mano’’ YouTube Channel.

சர்க்கரை நோயாளிகளின் வரம்-இன்சுலின் செடி | Insulin Plant Benefits
Benefit of Diabetics – Insulin Plant | சர்க்கரை நோயாளிகளின் வரம்! | Tamil | Master Mano | V259
இன்சுலின் செடி – சர்க்கரை நோயாளிகளின் வரமா?

Chamaecostus cuspidatus, common name fiery costus or spiral flag, is a species of herbaceous plant in the family Costaceae native to eastern Brazil (States of Bahia and Espirito Santo). In India, it is known as insulin plant for its purported anti-diabetic properties.

Chamaecostus cuspidatus has large fleshy looking leaves. The undersides of these large, smooth, dark green leaves have light purple shade. The leaves are spirally arranged around the stem, forming attractive, arching clumps arising from underground rootstocks. The maximum height of these plants is about two feet. The flowers are orange in color and are 1.5 in (3.8 cm) in diameter. Flowering occurs during the warm months. And they appear to be cone-like heads at the tips of branches.

Cultivation
In Siddha medicine, it is known as kostum. It is being cultivated in Kashmir and the Himalayan regions for its root. It is related to the gingers and was originally part of the family Zingiberaceae. But now the Costus species and their kin have been reclassified into their own family, Costaceae.[2] The species reproduces vegetative by rhizome and birds disperse seeds when they feed on the fruits. Costus products are sometimes called Costus comosus and are edible in nature. The flower petals are quite sweet and nutritious. It’s a lower grower and makes a great ground cover. The long red flower spikes of Costus pulverulentus are unique to the family and they are sure to create interest in the garden. The plant grows very quickly. And the propagation is by stem cutting. It needs sunshine but it also grows in slightly shady areas. It is cultivated in India for its use in traditional medicine and elsewhere as an ornamental.

#InsulinPlant
#costusigneus
#இன்சுலின்செடி
#InsulinPlantBenefits
#MedicinalUsesOfInsulinPlant
#இன்சுலின்செடிஎதற்குபயன்படுகிறது
#InsulinPlantBenefitsinTamil
#InsulinChedi
#fierycostus
#spiralflag
#kostum
#Shorts
#Youtubeshorts
#MasterMano
#MM
====================================================================
SUBSCRIBE to get more Videos
https://youtube.com/c/MasterMano

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCJnkvoTF0_Uv9lDt_G_BcDQ/join

Follow Facebook Page : https://www.facebook.com/mastermanoindia/?modal=admin_todo_tour
====================================================================
Contact :
Email : mastermanoindia@gmail.com
====================================================================
Watch More Videos
Checkout Playlist- Click Link Below

1) Nature (Birds & Flowers etc.,)
https://youtube.com/playlist?list=PLkoRI-8zOv2Q990mWkamMDDfRJ-Y8HRco
2) All in one

3) Doctors Solutions – Medical Problems

4) Health & Lifestyle

5) Short Videos
https://youtube.com/playlist?list=PLkoRI-8zOv2RDsamqv0QeZyaLQN5m8Kw9
6) Traditional Temple Functions
https://youtube.com/playlist?list=PLkoRI-8zOv2Qijrctdal9QMG_Laf4tNXL
7) Place of worship
https://youtube.com/playlist?list=PLkoRI-8zOv2TWBnOA-4N5-o_loTq-K-c_
8) Musics & Songs
https://youtube.com/playlist?list=PLkoRI-8zOv2QLBhXOd-JGuiE71rSRVW44
9} Republic day Full Function
https://youtube.com/playlist?list=PLkoRI-8zOv2ROJbGArcc07O3NUWm175XF
10) YouTube Shorts

====================================================================
If you really like my YouTube Channel, Please LIKE, SHARE, COMMENT and SUBSCRIBE !
Highly Appreciated !
====================================================================
Disclaimer : This channel does not promote or encourage any illegal activities, all contents provided by this channel.
Copyright disclaimer under section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use Tips the balance in favor of fair use.
====================================================================
YouTube Channel Name : “Master Mano” – Tamil
01.01.2020 – 1st Video Uploaded
====================================================================
Subscribe || Like || Comment || Share
Thank You 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *